Strategi & Kunnskapsledelse

Strategiutvikling er en prosess, som også skaper nye prosesser. Dette er som regel like viktig som sluttproduktet. Jeg tilbyr bistand i strategiutviklingens ulike faser, fra planlegging til sluttprodukt og implementering.

Mitt grunnsyn er at strategisk utvikling må bygge på relasjonelle perspektiver, kombinert med en god struktur som gir retning -  uten at strukturer skal bli tvangstrøyer for kreativitet.  Strategiarbeid trenger solid planlegging, ledelsesforankring, involvering av medarbeidere … og fleksibilitet. Det må være rom for improvisasjon og det uforutsette.

Mine kunder er kunnskapsorganisasjoner, med kunnskapsledere og kunnskapsmedarbeidere. Dette gir en balansegang mellom individenes styrke og fellesskapets mål og behov.  

Kunnskapsledelse (KL) eller "knowledge management" kan ha ulike innganger. Jeg er tilhenger av et pragmatisk og fleksibelt perspektiv hvor KL ses både positivistisk/objektivistisk og praksisbasert. Imidlertid, å lede kunnskapsressurser handler om å lede mennesker og de mangfoldige ressursenen de har. Kunnskap skapes og utvikles gjennom sosialt samspill og læringsprosesser. Derfor er også kunnskapsledelse en ledelsesutfordring! Lederutvikling må også inkludere kunnskapsledelse som ledelsesperspektiv. Mange vil spørre om kunnskapsledelse er mulig. Kan kunnskaps ledes?Eller kan man bare bidra til å utløse kunnskap hos sine medarbeidere?

Mange organisasjoner ønsker å utvikle et mer bevisst og planlagt grep rundt sin kunnskapsutvikling og læring. Læring kan skje hele tiden i jobbhverdagen, men det krever at vi stopper opp og reflekterer over det vi gjør. Det er som regel snakk om å bli en mer lærende organisasjon, på en mer systematisk måte med bevissthet om sosiale læringsprosesser.  

Jeg tilrettelegger prosesser som setter kunnskapsledelse og læring på dagsorden, som avklarer hva organisasjonen vil oppnå med å være lærende og hvordan dette kan stimuleres og gjennomføres.Her tilbyr jeg egenutviklede og enkle metoder: Plattformer for ledelse, for læring og opplegg for kunnskaps- og læringsplaner.

Organizational knowledge is understood to be in the relationships between people in an organization and has to do with the qualities of those relationships. From this perspective, it makes no sense to talk about measuring intellectual capital and managing knowledge.

Ralph Stacey


Logg inn
webdesign: © Johannes Strand Design